6 września 2012

Jak uzyskać pozwolenie na wycinkę drzewa i czy przycinanie wymaga pozwolenia?

Warunki wycinki oraz koronowania drzew reguluje ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 oraz nowelizacja tej ustawy z dnia 20 lipca 2010 roku (Dz.U. z 2009 nr 151 poz. 1220).

Jakie prace wogóle można wykonywać w obrębie korony drzewa?
 
Pozwolenie na wycięcie drzew, Wycinka i przycinanie drzew, alpinistycznie, wzór wniosku, bezpieczna, profesjonalna, Katowice, koronowanie, Wrocław, ustawa o ochronie przyrody, 2004, Michał Trybus, 515 157 916,
Katowice, Ligota
 Zgodnie z artykułem 82.1a. zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:
 • usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;
 • kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat;
 • utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa;
Kto wydaje zezwolenie? 
Zgodnie z artykułem 83. 1. usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić [...] po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Co powinien zawierać wniosek o pozwolenie na wycięcie?

Zgodnie z artykułem 83. 4. wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

Pozwolenie na wycięcie drzew, Wycinka i przycinanie drzew, alpinistycznie, wzór wniosku, bezpieczna, profesjonalna, Katowice, koronowanie, Wrocław, ustawa o ochronie przyrody, 2004, Michał Trybus, 515 157 916
Katowice
 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
 • tytuł prawny władania nieruchomością;
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
 • przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;
 • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości; 
Wzór wniosku o pozwolenia na wycięcie do pobrania tutaj

Pozwolenie na wycięcie drzew, Wycinka i przycinanie drzew, alpinistycznie, wzór wniosku, bezpieczna, profesjonalna, Katowice, koronowanie, Wrocław, ustawa o ochronie przyrody, 2004, Michał Trybus, 515 157 916
Katowice
Jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia?

Zgodnie z artykułem 83. 6. drzewa:
 • w lasach;
 • owocowe [...];
 • na plantacjach drzew i krzewów;
 • których wiek nie przekracza 10 lat;
 • inne;
 •  
Jakie są koszty wycięcia drzew?
Zgodnie z artykułem 84 posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Opłaty te oraz termin ich usunięcia, przesadzenia lub posadzenia innych drzew lub krzewów ustala się w wydanym zezwoleniu. Zgodnie z artykułem 85 opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa.

Wysokość stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów można zobaczyć
tutaj.

Kto nalicza i pobiera opłaty za wycięcie?
Zgodnie z artykułem 84 opłaty nalicza i pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Za jakie drzewa nie pobiera się opłat?
Pozwolenie na wycięcie drzew, Wycinka i przycinanie drzew, alpinistycznie, wzór wniosku, bezpieczna, profesjonalna, Katowice, koronowanie, Wrocław, ustawa o ochronie przyrody, 2004, Michał Trybus, 515 157 916
Okolice Oleśnicy
Zgodnie z artykułem 86. 1. nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:
 • na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
 • na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia [...];
 • które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 • topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 • inne;  
Kary za wycięcie bez pozwolenia lub uszkodzenie drzewa

Zgodnie z artykułem 88. 1. wymierza się karę pieniężną za:

 • zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów;
 • usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia; 

Cały tekst ustawy można zobaczyć tutaj.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz